歡迎您光臨中國周易網(wǎng)!
中國周易網(wǎng)圖
愛(ài)情桃花運勢預測,八字運程測算、寶寶起名改名、號碼吉兇,姓名打分
在線(xiàn)免費算命
免費取名改名
八字精算(推薦) 在線(xiàn)起名(大師起名) 八字合婚(囍) 姓名測分 號碼測算 免費起名(新)
人氣最旺易學(xué)聯(lián)盟
當前位置: 佛教咒語(yǔ)

海濤法師簡(jiǎn)易煙供儀軌

來(lái)源:中國周易網(wǎng)

海濤法師簡(jiǎn)易煙供儀軌

簡(jiǎn)易煙供儀軌

一、準備:于清凈場(chǎng)所或平臺,安置供具后點(diǎn)燃供物。

【皈依】(念誦三遍)
南無(wú)常住十方佛
南無(wú)常住十方法
南無(wú)常住十方僧
南無(wú)本師釋迦牟尼佛

【發(fā)心】(念誦三遍)
諸佛妙法賢圣尊
直至菩提我皈依
我以所修諸功德
為利有情愿成佛

【四無(wú)量心】(念誦三遍)
愿諸有情具樂(lè )及樂(lè )因
愿諸有情離苦及苦因
愿有情不離無(wú)苦之樂(lè )
愿有情離
親疏悉平等

【緣悲經(jīng)】(念誦三遍)
無(wú)緣悲藏觀(guān)世音
無(wú)垢智王妙吉祥
盡摧魔軍秘密主
雪嶺頂嚴宗咯巴
善慧
稱(chēng)前誠請


【般若波羅蜜多心經(jīng)】(念誦一遍)
觀(guān)自在菩薩 行深般若波羅蜜多時(shí) 照見(jiàn)五蘊皆空 度一切苦厄 舍利子 色不異空 空不異色 色即是空 空即是色 受想行識 亦復如是 舍利子 是諸法空相 不生不滅 不垢不淨 不增不減 是故空中無(wú)色 無(wú)受想行識 無(wú)眼耳鼻舌身意 無(wú)色聲香味觸法 無(wú)眼界乃至無(wú)意識界 無(wú)無(wú)明亦無(wú)無(wú)明盡 乃至無(wú)老死亦無(wú)老死盡 無(wú)苦集滅道 無(wú)智亦無(wú)得 以無(wú)所得故 菩提薩埵 依般若波羅蜜多故 心無(wú)掛礙 無(wú)掛礙故無(wú)有恐怖 遠離顛倒夢(mèng)想 究竟涅槃 三世諸佛 依般若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提 故知般若波羅蜜多 是大神咒 是大明咒 是無(wú)上咒 是無(wú)等等咒 能除一切苦 真實(shí)不虛 故說(shuō)般若波羅蜜多咒 即說(shuō)咒曰 揭諦揭諦波羅揭諦 波羅僧揭諦 菩提薩婆訶

【智慧文殊菩薩心咒】(各念誦七遍)


阿喇
巴扎
那諦
嗡阿吽

【增廣加持咒】(念誦三遍)

南無(wú)
薩爾瓦
達祂嘎達
阿瓦盧
給得

桑巴拉
桑巴拉


【上供下施煙供咒】(念誦七遍)


阿扎迪
殊嚕
普巴耶
梭哈

【虛空藏咒】(念誦三遍)

那嘛
沙哇大
他嘎大
拔尤比秀木給貝
沙哇他康
屋嘎爹
薩帕啦那
伊芒噶
噶那

梭哈

【蓮花生大士心咒】(念誦七遍)
班扎
格魯
巴瑪
希德吽

【六字大明咒】(念誦越多遍越好)

嘛尼
貝美


以此廣大布施力
愿諸眾生自成佛
過(guò)去如來(lái)未度者
由此供施愿得脫
如是等發(fā)愿
所有部多愿集此
或居地上或住空
于諸群生常行慈
愿于晝夜勤行法
平息八萬(wàn)魔部類(lèi)
違逆害緣皆遠離
順緣成就且圓滿(mǎn)
愿此吉祥如意成
如是誦吉祥偈也
(部多指鬼)

(念誦一遍)
南無(wú)多寶如來(lái)
南無(wú)妙色身如來(lái)
南無(wú)廣博身如來(lái)
南無(wú)離怖畏如來(lái)
如是念誦圣號,加持所燒食物成所緣眾生大樂(lè )之無(wú)盡所欲受用品伙

蓮師語(yǔ)
三界清凈剎
三有大悲客
充遍無(wú)盡食
以證法性力
回向無(wú)盡藏

【迴向偈】
文殊師利勇猛智
普賢慧行亦復然
我今迴向諸善根
隨彼一切常修學(xué)
三世諸佛所稱(chēng)嘆
如是最勝諸大愿
我今迴向諸善根
為得普賢殊勝行
圓滿(mǎn)五妙欲
無(wú)漏薰煙供
奉獻四本尊
空行及護法
土地眾神祗
懇請納受已
令我及眷眾
所做一切事
無(wú)勞速成辦
此善作迴向
一切有情母
悉證無(wú)上覺(jué)
日安夜亦安
午間亦安樂(lè )
六時(shí)恒安樂(lè )
三寶吉祥來(lái)

【大迴向偈】(念誦一遍)
愿以此功德
普及于一切
我等與眾生
皆共成佛道


煙供的功德

在<甘露經(jīng)>里又特別提到煙供的功德,我們如能夠供養阿羅漢或者辟支佛,我們就可以獲得五百劫的人 天果報,但是這是有限的定量,假如我們能夠每天供養鬼道眾生一揣之食,只需要一點(diǎn)點(diǎn)的食物,所得到的福壽就會(huì )無(wú)限無(wú)量。所以我們能夠利益鬼道眾生,這個(gè)福 報是很大的。在<佛說(shuō)施食得五福報經(jīng)>佛陀提到煙供的功德:假如我們能夠每天給餓鬼道做施食,我們可以得到五種福報,因為施食等于給鬼命,所 以我們的命也會(huì )長(cháng),也能得到平安,力氣,色即容顏色好,甚至得辯才即智慧,能得五種福報。

煙 供可以說(shuō)是一種很方便修持法門(mén),像是藏地的修行人,也很盛行修『煙供法』。在無(wú)法修火供、水供、薈供的情形下,修煙供是很方便的,簡(jiǎn)易煙供儀軌只需要煙供 材料和一個(gè)小煙供爐就可以利用清早和黃昏兩個(gè)特定時(shí)間來(lái)修持了。在無(wú)始劫以來(lái),我們不知道得罪了多少人,犯下了所少口、身、意業(yè)而不自知,有形或者無(wú)形的 都會(huì )來(lái)障礙我們。

有時(shí)我們遇到不順利的事情,或者凡事總是差那么一點(diǎn)點(diǎn),幸運總是與你才肩而過(guò),我們必須突破既有的思維,我們已經(jīng)很努力、很盡力了,但就是欠缺福份,就算你對這件事無(wú)所求了,它仍會(huì )在其他方面來(lái)阻礙你。

人 生的考驗實(shí)在太多也實(shí)在很苦,然而,要讓福份來(lái),一定要排除我們的業(yè)障。我們要有更積極的做為,要借著(zhù)佛法的修持功德,去回向給這些我們曾經(jīng)傷害過(guò)的眾 生,只要能令它們圓滿(mǎn),無(wú)形的自然會(huì )遠離你,業(yè)障自然消除。圣賢老子說(shuō):“禍兮福所倚,福兮禍所伏?!敝灰稣躺蠋熈?、本尊力、{HF}力,加上行者的自 力,一定可以迅速消除我們累世的業(yè)障。

煙供法是很好的一種方便法,尤其是不方便做火供的金剛同門(mén)這更是非常殊勝的供養法,可以快速消除業(yè)障獲得資糧。

[煙 供是特別供冤親債主、供鬼神。我們是誠心地去供養,做這個(gè)《煙供法》最主要的目的就是讓所有一切的冤親債主、所有的鬼神眾,本來(lái)要靠過(guò)來(lái)侵害你的,它就退 走。所以你做事業(yè)會(huì )成功,你的餐館會(huì )爆滿(mǎn),你的上司會(huì )給你加薪,你的身體也會(huì )非常的健康,心情也非常的愉快。本來(lái)是恨你的都會(huì )愛(ài)你,都得到敬愛(ài)圓滿(mǎn);本來(lái) 有病的,他的病就慢慢會(huì )好,沒(méi)有病的,你就會(huì )更健康。這個(gè)就是煙供的好處。]

[我告訴你,現在修行人有障礙,一般人也有障礙。要修『煙供 法』,心想事就成,如果沒(méi)有修『煙供法』,生意本來(lái)要成了,突然就沒(méi)了;姻緣本來(lái)要成的,突然之間就沒(méi)了;本來(lái)要當總統的,擦身而過(guò)。都是有障礙的。這個(gè) 障礙從何處產(chǎn)生呢?人事上也有,無(wú)形中也有,而且無(wú)形的力量大。因為人本身來(lái)講,是受宇宙之間無(wú)形的力量所掌控,你的過(guò)去世、你的一切因緣,所有冤親債 主,有形的、無(wú)形的,都存在著(zhù)。如果你要排除有形跟所有無(wú)形的障礙,你要修『煙供法』。]

[『煙供法』就是一個(gè)很方便的法,會(huì )讓很多人有感應。感應、相應,本身也是一種方便,因為你相應了,你的信心就越堅強,信仰的力量就越大。]
《海濤法師簡(jiǎn)易煙供儀軌》由資料整理與編寫(xiě),轉摘請注明出處。
------分隔線(xiàn)----------------------------
欄目列表
推薦內容
 • 《佛法與婚姻》第六章 常見(jiàn)問(wèn)題答疑

  常見(jiàn)問(wèn)題答疑【基礎篇】、【家庭篇】、【修行篇】、【疑難篇】一、【基礎篇】1、佛教是禁欲主義嗎?2、婚姻的意義是什么?3、婚姻的本質(zhì)是什么?4、佛教是反對家庭制度的嗎?

 • 六字真言咒改運秘訣

  六字真言咒咒,亦稱(chēng)大明六字真言或六字大明咒,屬佛學(xué)的重要組成部分,為近代密宗派的主要修練內容,但訓念六明咒不是宗教形式,更不是信仰問(wèn)題,而是學(xué)術(shù)內容。佛學(xué)的原始意義并不是

 • 什么是愛(ài)欲心?為什么障道?

  《佛說(shuō)四十二章經(jīng)》中佛說(shuō):“人懷愛(ài)欲,不能見(jiàn)道,譬如澄水,致手攪之?!狈鸫蟠缺?,佛本來(lái)就是講一句話(huà),我們都應該明白的,又用譬喻來(lái)解釋?!叭藨褠?ài)欲”,愛(ài)這個(gè)東西、愛(ài)

 • 法遵尊者祥解十二因緣

  云何緣起法法說(shuō)?謂此有故彼有,此起故彼起,謂緣無(wú)明行,乃至純大苦聚集,是名緣起法法說(shuō)。云何義說(shuō)?謂緣無(wú)明行者,彼云何無(wú)明?若不知前際、不知后際、不知前后際,不知于

 • 宣化上人:真正誦持陀羅尼

  宣化上人:真正誦持陀羅尼身、口、意三業(yè)清凈,這才是真正一個(gè)誦持陀羅尼者?!蚬濅涀浴洞蟊耐恿_尼經(jīng)》淺釋你要是單單記得〈大悲咒〉,單單學(xué)過(guò)〈大悲咒〉,而不誦不持,這

 • 金剛經(jīng)中的名言40句

  1.云何應???云何降伏其心?2.若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相,即非菩薩。3.菩薩于法,應無(wú)所住行于布施,所謂不住色布施,不住聲香味觸法布施。4.應如是布施,不住于

 • 成住壞空四劫情況

  成劫 (梵vivarta-kalpa),為器世間(山河、大地、草木等)與眾生世間(一切有情眾生)成立之時(shí)期。即由有情之業(yè)增上力,于空間生起微細之風(fēng),次第生成風(fēng)輪、水輪、金輪,漸成山河

 • 佛經(jīng)對減劫三災的懸記

  (人類(lèi)還將要經(jīng)歷很漫長(cháng)的時(shí)期,當前一切末世論都是違背經(jīng)典的!學(xué)佛者們要首當唾棄?。┽屪鹪诖笮》鸬渲?,對宇宙的成住壞空的規律及情況,多有陳述。目前吾人所居的時(shí)間屬住