歡迎您光臨中國周易網(wǎng)!
中國周易網(wǎng)圖
愛(ài)情桃花運勢預測,八字運程測算、寶寶起名改名、號碼吉兇,姓名打分
在線(xiàn)免費算命
免費取名改名
八字精算(推薦) 在線(xiàn)起名(大師起名) 八字合婚(囍) 姓名測分 號碼測算 免費起名(新)
人氣最旺易學(xué)聯(lián)盟
當前位置: 佛教咒語(yǔ)

南懷瑾《圓覺(jué)經(jīng)略說(shuō)》:緣起

來(lái)源:中國周易網(wǎng)
續上一篇:南懷瑾《圓覺(jué)經(jīng)略說(shuō)》:原版說(shuō)明緣起 三十年前的一段往事 大經(jīng)之真偽 釋佛陀多羅傳 佛經(jīng)翻譯在中國 憨山大師注解圓覺(jué)經(jīng) 圓覺(jué)經(jīng)的十二位菩三十年前的一段往事 今天是我第

南懷瑾《圓覺(jué)經(jīng)略說(shuō)》:緣起

續上一篇:
 
緣起 
 三十年前的一段往事 
 大經(jīng)之真偽 
 釋佛陀多羅傳 
 佛經(jīng)翻譯在中國 
 憨山大師注解圓覺(jué)經(jīng) 
 圓覺(jué)經(jīng)的十二位菩

三十年前的一段往事 
 今天是我第一次講“圓覺(jué)經(jīng)”,在講“圓覺(jué)經(jīng)”之前,首先跟諸位提一下,有關(guān)這本經(jīng)在臺灣第一次印行的故事。 
 事隔三十多年了,1948年,我首次從南京來(lái)到臺灣,當時(shí)帶了很多佛像、佛經(jīng),打算碰到合適的朋友就送,讓佛經(jīng)留在臺灣。結果,到臺灣一句話(huà)都聽(tīng)不懂,在基隆的旅館住了三個(gè)月之后,又把佛經(jīng)帶回去了。 
 1949年2月底,又到了臺灣,也同樣在皮箱里,放了些佛經(jīng)。直到1949年底,從各路來(lái)臺的人很多,尤其是從四川重慶、西康來(lái)的老朋友,都來(lái)到我那在基隆的“招待所”。那時(shí)侯,我家每餐吃飯席開(kāi)六桌,我內人及煮飯的,都累得受不了;晚上睡覺(jué)時(shí),在日本式的榻榻米房間里,到處睡的都是人。 
 那個(gè)時(shí)候我到街上逛,看見(jiàn)書(shū)店里擺著(zhù)的,都是一些日文書(shū),找不到幾本中文書(shū),好的四書(shū)買(mǎi)不到,佛經(jīng)則更談不上。 
 我的一位老同學(xué)朱鏡宙先生,也來(lái)到了臺灣,也住在我家。有一天他告訴我,有一件大事要做。我說(shuō)什么事?他說(shuō)不得了,臺灣連一本佛經(jīng)也沒(méi)有。我說(shuō)豈止沒(méi)有佛經(jīng),連普通書(shū)都缺乏。他說(shuō)我們要做一件功德,辦個(gè)印經(jīng)處。我說(shuō)好呀!你去搞!你去搞!因為他是章太炎的女婿,做過(guò)財政廳長(cháng)、銀行董事長(cháng),地位高,名氣大,做了很多事。 
 過(guò)了一個(gè)多月,有一天他愁眉苦臉回來(lái),告訴我說(shuō),臺灣印經(jīng)處搞不起來(lái)。我問(wèn)為什么?他說(shuō)錢(qián)不夠。我心里想,你老哥身邊的黃金拿幾條出來(lái),不就成了嗎?但是,此話(huà)不能講,雖然是老同學(xué),人到了某個(gè)階段,不能隨便開(kāi)玩笑。我順手把抽屜一拉,將里面所有的鈔票抓出來(lái),對他說(shuō)都給你夠不夠?他趕緊數,大概是二千多吧!我忘了,那時(shí)黃金一兩是二百二十元。數完,他高興得把手舉起來(lái)說(shuō),夠了!夠了!阿彌陀佛!菩薩保佑!臺灣印經(jīng)處這下開(kāi)成了! 
 我說(shuō),好了,你趕緊到臺北去辦吧!我再問(wèn):你第一部印什么經(jīng)?他說(shuō)唉呀!這又難了,佛經(jīng)不曉得到哪里找?我說(shuō)你等著(zhù)、等著(zhù)!送官送到縣,送佛送上天,我的皮箱里還有幾本佛經(jīng)。一翻!“圓覺(jué)經(jīng)”,好不好?好,就印圓覺(jué)經(jīng)。 
 以上是三十年前的一段往事。所以,今天我手里拿著(zhù)“圓覺(jué)經(jīng)”無(wú)限感慨,天下事之因緣多奇妙,想不到三十年后在此講“”。 
 
大經(jīng)之真偽 
 我平常不太喜歡講“圓覺(jué)經(jīng)”,為什么呢?這真是一本大經(jīng),太大了。若分科判教的話(huà),則歸入最大的華嚴宗,華嚴宗是中國唐代以后新興的佛教宗派。其根本經(jīng)典“華嚴經(jīng)”的內容包羅萬(wàn)象,是佛教的大寶庫,所謂“不讀華嚴,不知佛家之富貴”?!叭A嚴經(jīng)”的重點(diǎn)是講“一真法界”,處處皆是佛,一切眾生人人皆是佛,“一花一世界,一葉一如來(lái)”。的確是“直指人心,見(jiàn)性成佛”的法門(mén),真是太大、太直截了。所以,我平常很少講“華嚴經(jīng)”及“圓覺(jué)經(jīng)”。 
 再說(shuō),所有的佛經(jīng),乃至所有發(fā)宗教,看人生都是悲觀(guān)的,認為人生是痛苦的,要求解脫;都認為這個(gè)世界是缺陷的。,悲慘的。唯有“華嚴經(jīng)”所講的,認為這個(gè)世界無(wú)所謂缺陷,即使是缺陷,也是美的;這個(gè)世界是至真、至善、至美;是一真法界,萬(wàn)法自如,處處成佛,時(shí)時(shí)成道。這也就是所謂的華嚴境界。 
 “圓覺(jué)經(jīng)”講的是一乘圓教,沒(méi)有所謂大乘、小乘之分,只有“見(jiàn)性成佛”,而且是無(wú)所偏的圓教。 
 但是,清末民初很多學(xué)者,認為這本“圓覺(jué)經(jīng)”是偽經(jīng),因為當時(shí)的學(xué)術(shù)注重考據,疑古之風(fēng)盛行。中國的學(xué)術(shù)思想,在近三百年來(lái),偏重于考據實(shí)證之學(xué),這是因為清朝的知識分子,看到明代講理學(xué)談心性,最后把國家都亡掉了,所謂“平時(shí)靜坐談心性,臨危一死報君王”,修養好有什么用?所以,滿(mǎn)清以后之學(xué)風(fēng),轉為重實(shí)踐及考據。到了清末,受到西洋文化的影響,疑古之風(fēng)盛行。當時(shí)梁?jiǎn)⒊日f(shuō)“圓覺(jué)經(jīng)”、“楞嚴經(jīng)”、“大乘起信論”是偽經(jīng)。他認為這是后代的得道高僧所偽造,不過(guò),假亦假的好。妙的是佛經(jīng)里文字最美的便是這二經(jīng)一論。 
 “圓覺(jué)經(jīng)”是否就如梁氏等所說(shuō),是后代大禪師所偽造?不見(jiàn)得。我可以說(shuō)這的確是真正的佛法?!皥A覺(jué)經(jīng)”與“楞嚴經(jīng)”,應該說(shuō)是佛教的無(wú)上密部,只因為“圓覺(jué)經(jīng)”、“楞嚴經(jīng)”的文字實(shí)在太美了,而一般佛經(jīng)的文字沒(méi)有那么美,所以有些學(xué)者認為是偽經(jīng)。 
 下面我們來(lái)看翻譯這本經(jīng)的佛陀多羅的傳記。
 
釋佛陀多羅傳 
 宋高僧傳卷第二記載:釋佛陀多羅,華言覺(jué)救,北天竺罽(JI4:用毛做成的氈子一類(lèi)的東西。)賓人也。(注:唐稱(chēng)迦濕彌羅,今新疆西南部克什米爾地區,盛產(chǎn)綿羊。)來(lái)多羅英,誓化支那,止洛陽(yáng)白馬寺,譯出大方廣圓覺(jué)了義經(jīng)。此經(jīng)近譯,不委何年?且隆道為懷,務(wù)甄(ZHEN1:審查)作妄,但真詮(QUAN2:事物的理。)不謬,豈假具知年月耶?救之形跡,莫究其終。大和中圭峰密公著(zhù)疏,判解經(jīng)本一卷,或分二卷成部,續又為鈔,演暢幽邃,今東京太原三蜀盛行講焉。 
 佛祖統記卷三十九:唐高宗永徽六年(西元六五五年)罽賓國佛陀多羅,于白馬寺譯大方廣圓覺(jué)修羅了義經(jīng)一卷。 
 佛陀多羅中文的意思是覺(jué)悟救世,他是北印度罽賓人。罽賓是國名,唐朝稱(chēng)為迦濕彌羅,在新疆的西南邊,現代稱(chēng)為克什米爾,當地盛產(chǎn)綿羊。佛陀多羅帶來(lái)梵文佛經(jīng),(古代印度人,把佛經(jīng)寫(xiě)在多羅樹(shù)葉上,稱(chēng)為多羅莢。)發(fā)愿將佛經(jīng)弘揚到中國來(lái),他到了洛陽(yáng)白馬寺,在那里翻譯出“大方廣圓覺(jué)了義經(jīng)”。至于來(lái)了多久才通曉中文,以及哪些人幫助翻譯,那無(wú)從考據,所以后人懷疑是偽經(jīng)。 
 近代指稱(chēng)這部經(jīng)是唐朝翻譯過(guò)來(lái),但是,不曉得何年翻譯出來(lái)的,由此可見(jiàn),此經(jīng)自古就有人開(kāi)始懷疑了。但“隆道為懷,務(wù)甄作妄”,為了宏揚佛法,我們務(wù)必仔細甄別此經(jīng)是否有錯誤之處。但是研究的結果,不須懷疑,此經(jīng)所闡釋真如的道理,一點(diǎn)也不偏差,“真詮不謬”。既然是真正的佛法,那又何必一定要確知何年何月所翻譯的呢?站在護法的立場(chǎng),只要此經(jīng)大義無(wú)誤,不須過(guò)于在考據上鉆牛角尖。佛陀多羅這位高僧,最后何時(shí)離開(kāi)中國,到哪里去了,都沒(méi)有資料可查考。 
 唐代太和年間,禪宗的圭峰宗密禪師,將“圓覺(jué)經(jīng)”加以整理注疏,著(zhù)成判解經(jīng)本一卷,或分為二卷成為一部書(shū)。圭峰禪師后來(lái)又繼續著(zhù)述,闡揚“圓覺(jué)經(jīng)”深奧的道理。宋代時(shí),東京汴(BIAN4:河南開(kāi)封市的別稱(chēng))梁、山西太原、四川三蜀一帶,都盛行講“圓覺(jué)經(jīng)”。 
 另外根據“佛祖統記卷三十九”的記載,唐高宗永徽六年,即西元六五五年,罽賓國的佛陀多羅,在白馬寺釋譯了“圓覺(jué)經(jīng)”一卷。 

佛經(jīng)翻譯在中國 
 在此,順便向各位大略提一下,佛經(jīng)在中國翻譯的慎重情形。 
 諸位都知道在中國歷史上,翻譯佛經(jīng)很有名的一位外國和尚,就是鳩摩羅什法師。在南北朝時(shí)代,秦王苻堅為了請鳩摩羅什到中國來(lái),派出了二十萬(wàn)大兵,消滅了兩個(gè)國家。在世界人類(lèi)文化史上,只有中國才會(huì )有這種事,為了請一位學(xué)者,一位出家法師,居然派出二十萬(wàn)大軍去接護,中國文化就有如此氣派。 
 派去接鳩摩羅什的大將姓呂,接到了新疆,準備進(jìn)入國境時(shí),聽(tīng)到秦王苻堅已經(jīng)失敗,他遂在甘肅自立為王,稱(chēng)為西涼。鳩摩羅什在西涼待了好幾年,等到西涼亡了,才進(jìn)入中國長(cháng)安。 
 鳩摩羅什到達長(cháng)安以前,與中國軍隊相處了許多年,所以,他的中文已有了根基。再加上皇帝對他的供養與器重,他的中文當然好。而且,當翻譯佛經(jīng)時(shí),參加的人很多,不是他一個(gè)人。方法是由他講一句,其他人討論再討論,字字斟酌,往往為了一個(gè)字,討論了幾個(gè)月,才確定一句佛經(jīng)。 
 再說(shuō)唐代玄奘法師的譯經(jīng)院里,擁有三千人之多,包括在家、出家,集合了全國有智慧、有學(xué)識的人才,而且還包括了基督教的傳教士。玄奘法師甚至將祆(XIAN1:拜火教,波斯人瑣羅亞斯特所創(chuàng )立,崇拜火,南北朝時(shí)傳入我國)教的經(jīng)典也翻譯了,有一部摩尼竺天經(jīng),不是佛經(jīng),那是祆教的經(jīng)典。玄奘法師還不只如此,他把中國的老子、莊子翻譯成梵文,送到印度去,可惜現在找不到了,因為印度人不知文化之貴重。不過(guò),現代的中國人,也已不像以前那么重視文化了,這也是中國文化的悲哀! 
 
憨山大師注解圓覺(jué)經(jīng) 
 各位手上拿的“圓覺(jué)經(jīng)直解”,是明末四大老蓮池、藕益、紫柏、憨山之中的憨山大師所著(zhù)。憨山是他的號,法名德清,道德文章好得很,“夢(mèng)游集”是他一生之著(zhù)作。另有“憨山大師年譜”希望大家詳加研讀,尤其是出家的同學(xué)們更應細讀,看人家如何讀書(shū),如何出家,如何修行,如何修道。 
 憨山的母親很了不起,對兒子讀書(shū)督課甚嚴。他年紀小被母親逼得緊,便問(wèn)母親為什么讀書(shū),母親說(shuō):“考功名做官呀!他問(wèn):做什么官?怎么做?母答:從小做起,最高可到宰相。又問(wèn):做了宰相,然后如何呢?母親答說(shuō):最后就是罷官(退休免職的意思)。他說(shuō):那有什么意思?一生辛苦,到后頭罷了,做他何用?有沒(méi)有可以不罷的?母親亦覺(jué)得此兒思想特殊,就告訴他說(shuō):那你當和尚好了,行遍天下,自由自在,努力修行的話(huà),還可以成佛做祖。他一聽(tīng),好!做這個(gè)好!所以,十二歲的時(shí)候,他媽媽就把他送到廟里。 
 他的祖師亦了不起,看這個(gè)小孩骨氣不凡,為他請了許多名師,教他讀四書(shū)五經(jīng),諸子百家,歷史、詩(shī)、詞、古文等等。他的祖師一直培養他,并沒(méi)有馬上要他出家,而且要入世或出世,隨他自己的意思。到了十九歲,他才要求祖師為他披剃。各位看看古人的胸襟氣派,不像現在,一進(jìn)廟里就把你的頭剃得光光的。 
 他的一生,對國家的政治、社會(huì )、宗教等各方面,貢獻都非常之大。他后來(lái)當了國師,連明朝的皇太后都歸依他,萬(wàn)歷皇帝沒(méi)有兒子,皇太后急死了,皇帝沒(méi)有兒子很?chē)乐?,請憨山主持法?huì )代帝求子,恰巧生了兒子?;侍髮λ都幼鹬?,同時(shí)也因此而涉及到官廷政治,曾經(jīng)被貶到廣州地區。在那里,他復興了曹溪六祖的道場(chǎng),嶺南的佛法也因他而弘揚開(kāi)來(lái)。 
 以上是對“圓覺(jué)經(jīng)”的譯者佛陀多羅,及注者憨山大師,所作概略的介紹。至于此經(jīng)題目“大方廣圓覺(jué)修羅了義經(jīng)”,暫時(shí)不講,等全經(jīng)講完之后,再回過(guò)來(lái)解釋?,F在我們看經(jīng)文:
【如是我聞,一時(shí)?!?nbsp;
 如是就是這樣。我聞,我聽(tīng)到。一時(shí),某個(gè)時(shí)候。這是佛弟子當年集結佛經(jīng)時(shí),記性第一的阿難,將釋迦牟尼佛所說(shuō)過(guò)的話(huà),憑著(zhù)記憶原原本本地重講一遍。為了征信于在場(chǎng)五百位已得神通的大阿羅漢們,每一部佛經(jīng),開(kāi)頭都是“如是我聞”,表示是我阿難聽(tīng)到佛這么說(shuō)的,并不是阿難自己隨便說(shuō)的?!耙粫r(shí)”的道理以前我已說(shuō)過(guò)很多,此處不贅(ZHUI4)。 
 【婆伽婆?!?nbsp;
 婆伽婆,梵音,亦名婆伽梵,是佛之果號。翻譯佛經(jīng)時(shí),從來(lái)不翻,而只是音譯,因為沒(méi)有相等的字義。英文則叫作BUDDHA 
 婆伽婆這個(gè)名稱(chēng)包含六個(gè)意義: 
 一、自在:證了道,成了佛,一切自在。假如一身都是病,痛苦不堪,煩惱多多,這樣就不自在了。 
 二、熾盛:功德熾盛,智慧熾盛。般若經(jīng)上說(shuō)菩薩之功德如孔雀食毒??兹给B(niǎo)吃了蜈蚣、毒蛇等百毒后,不但不死,羽毛反而更艷麗更漂亮。大菩薩對于世間法、出世間法、魔法、外道等一切法門(mén)悉皆深入,而且愈深入,般若智慧愈廣大。所以,大般若經(jīng)上亦說(shuō)諸菩薩之智慧如大火炬,無(wú)論好的如黃金、白銀、金剛鉆、壞的如臭襪子、爛東西等等,丟進(jìn)大火里,全被燒得精光,化為火焰光明。 
 三、端嚴:端正而莊嚴,無(wú)量相好。舉足投足,任何動(dòng)作都中規中矩,令人欽敬。 
 四、名稱(chēng):名稱(chēng)普聞,天上天下,無(wú)所不知,因為佛是人天之師。 
 五、吉祥:大吉利,大吉祥。成佛是真正的大吉大利大吉祥,不是世間普通的吉祥。 
 六、尊貴:佛稱(chēng)世尊,此“世”不只是指人世間,還包括物質(zhì)世界、眾生世界,乃至佛菩薩世界,所謂“天上天下”,惟(唯)我獨尊” 
 婆伽婆有此六種意識(意義),只稱(chēng)大自在或世尊,均不恰當。因此,一真法界的“圓覺(jué)經(jīng)”,翻譯時(shí)為避免以偏概全,“婆伽婆”只好譯音不譯義。 
 【入于神通大光明藏三味正受,一切如來(lái)光嚴主持?!?nbsp;
 “神通大光明藏”是自性境界、大光明定境界。真正證了道,自然進(jìn)入此大光明定中,同時(shí)也得大神通成就。此神通不是變幻魔術(shù),而是大智慧大般若。此神通更不是天眼通、天耳通、神足通、他心通、宿命通,因為這五通是小神通,鬼神都有。另外第六通--漏盡通,所無(wú),唯有大阿羅漢才有。佛當然六通具足,然而此六通尚非佛境界,佛之大神通比此六通更為廣大。 
 大光明藏是人人具足的自心本性,亦是第八阿賴(lài)耶識轉成大圓鏡智的大光明境界。此光是常寂光,無(wú)相之光,永遠清凈。 
 三昧正受,三昧是梵音,三味就是正受。正受是真正得大定,正定的境界。禪靜入定有八萬(wàn)四千不同的境界,神通大光明藏三昧正受,亦是八萬(wàn)四千境界中的一種。但是,唯有大徹大悟成佛以后,才有此三味正定。也就是說(shuō),一切凡夫將第八阿賴(lài)耶識轉成大圓鏡智之后,才進(jìn)入正受三昧的境界。 
 一切如來(lái)光嚴住持,并非一兩個(gè)佛有如此境界,任何一個(gè)佛成就以后,十方三世一切諸佛,都有此境界。任何一個(gè)凡夫眾生,自己本身本來(lái)就具備這個(gè)境界,只是沒(méi)有悟道,沒(méi)有證道。只要證了道,一定進(jìn)入此神通大光明藏三味正受。所謂佛佛道同,心佛眾生三無(wú)差別。光嚴是光明莊嚴,住持是永恒不變保持,住持正法,亦謂護持正法。除非悟了道,才有資格稱(chēng)住持,稱(chēng)護法。后來(lái)禪宗叢林中,也尊稱(chēng)寺廟之大方丈為“住持” 
 【是諸眾生清凈覺(jué)地?!?nbsp;
 以上所說(shuō)是佛之境界,但是,假如眾生一念清凈,也一樣可以進(jìn)入此神通大光明莊嚴境界中。此境界人人具足,本來(lái)就有。不只是人,就連貓、狗、牛、老鼠乃至小小細菌等一切眾生,本身都有此境界。 
 而一般眾生為什么不能達到此清凈光明境界呢?因為住在無(wú)明黑暗中,不能自悟自性,不能清凈,自性光明被障礙了。被什么所障礙呢?因為一世眾生晝夜始終沉沒(méi)在“散亂”與“昏沉”兩個(gè)境界中。我們一天到晚胡思亂想,都在散亂中,所謂散亂包括善念、惡念、無(wú)記(不善不惡),普通謂之妄想。不散亂的時(shí)候便落入昏沉,晚上睡覺(jué)是大昏沉,大瞌睡是細昏沉。人生就在此兩個(gè)境界中,不是散亂,就是昏沉;不是昏沉,就是散亂。散亂與昏沉合起來(lái)謂之妄念。有此妄念,所以不能清凈,自性光明就被障礙了。 
 為什么要禪坐、念佛、念咒、觀(guān)想?就是要做到既不散亂又不昏沉。不散亂又不昏沉就是戒,心中沒(méi)有善念,沒(méi)有惡念,也沒(méi)有無(wú)記,一片天真,這是持戒,也就是定;因為沒(méi)有散亂沒(méi)有昏沉,也就是慧,因為就在清凈般若智慧覺(jué)地之中。那么,又如何能達到此清凈覺(jué)地呢?
 【身心寂滅,平等本際,圓滿(mǎn)十方,不二隨順,于不二境現諸凈土?!?nbsp;
 若能把握住這段經(jīng)文,“圓覺(jué)經(jīng)”不需要講,已經(jīng)講完了,再講就是多余,再講就是第二義。以下我們姑且作多余的討論。 
 嚴格來(lái)說(shuō),學(xué)佛禪坐之真正目的,乃在于求得身心寂滅,而不是為了頭疼、腎臟病等各種病痛,或是除去煩惱,逃避現實(shí)等等。一般人學(xué)佛打坐都是“垂老投僧,臨死抱佛”的心理,不然就是像做生意貪求好處。 
 那么,身心如何寂滅呢?現代人不要說(shuō)寂滅,得止就很難了,平時(shí)我們的心不在散亂就在昏沉中,念佛愈念愈煩,打坐愈坐愈亂,如何寂靜得了?注意!不只是“心”要寂滅,滅掉一切煩惱,滅掉一切妄想,“身”也要寂滅。心寂滅還可以想象,“身”如何寂滅得了?這個(gè)肉身之軀處處給我們障礙,你念佛可以三天三夜一心不亂,可是你三天不吃東西,便餓得受不了,而且打起坐來(lái),不是這里痛,就是那里痛,不能安詳,此身如何寂滅? 
 要達到清凈覺(jué)地,必須做到“身”“心”寂滅,才可以進(jìn)入自心本性的清凈覺(jué)地,才可以了解到,我們的自心本來(lái)在神通大光明藏中,也就找到自己的自心本性了。不只是心要寂滅,身也要寂滅??v然你修到心能寂滅,但是身未必能夠如此。所以,我近年要各位遵照釋迦牟尼佛的指示,趕緊修不凈觀(guān)--白骨觀(guān)。必須走這條路,“身”才能得寂滅。否則,無(wú)論什么氣脈、明點(diǎn),單身法、雙身法都沒(méi)有用。因為末世的眾生業(yè)力重,哪有可能修成這些法門(mén)?非修不凈觀(guān)、白骨觀(guān)不可,千萬(wàn)注意。 
 平等本際,修持達到身心寂滅以后,更進(jìn)一步就是平等本際。西方希臘哲學(xué)亦提倡政治人權之平等,釋迦牟尼佛則更徹底提出一切眾生平等,不管你有地位沒(méi)地位,有錢(qián)沒(méi)錢(qián),受教育沒(méi)受教育,四肢五官健全不健全,都一律平等。連狗呀!貓呀!牛呀!豬呀!也都和人一樣平等。甚至連諸佛菩薩也一律平等,如文殊師利菩薩及觀(guān)世音菩薩早就成佛了,仍現菩薩相度眾生。文殊師利菩薩是七佛之師,早遠劫前即已成佛,他的徒弟當教主,他化身為菩薩,輔助徒弟教化眾生。無(wú)論是過(guò)去佛、現在佛、未來(lái)佛,只要達到身心寂滅,清凈覺(jué)地,一念圓覺(jué)以后,都一律平等。沒(méi)有說(shuō)過(guò)去佛比我早在幾千億劫前成佛,我現在成佛,功夫不及他吧!沒(méi)有這回事,只要你悟了道,與釋迦牟尼佛、阿彌陀佛一律平等,這是形而上道體的平等。什么是本際?此際不是國際,不是人際,這是一切眾生自性根本,一切佛法根本,“本”是形而上的道體,任何三世諸佛與一切六道眾生在形而上的道體上,是完全平等沒(méi)有差別的。 
 修持做到了身心寂滅以后,才能達到平等本際。到了平等本際,自然是圓滿(mǎn)十方。在諸佛菩薩自性平等本際里,沒(méi)有一處不清凈,沒(méi)有一處不圓滿(mǎn)。圓滿(mǎn)就是沒(méi)有缺陷,沒(méi)有滲漏,不生不滅,不增不滅,不垢不凈。充滿(mǎn)十方,無(wú)所不在。東西南北上下謂之十方,充滿(mǎn)整個(gè)空間,超乎空間,不是局限于某一方隅(YU2:角落)不是固定于某一處所。 
 “不二隨順”,不二就是唯一,一真法界,也既是圓覺(jué)境界,干凈處有佛,不凈處有佛,不凈處有佛;天堂有佛,地獄有佛;善人心中有佛,惡人心中有佛,一切眾生性平等,此謂不二法門(mén)。出世是圓覺(jué),入世亦是圓覺(jué);成佛是圓覺(jué),眾生亦是圓覺(jué),無(wú)處不圓覺(jué)。 
 “于不二境現諸凈土”,到此不二境界,自然就是凈土。既不散亂,亦不昏沉,一念清凈,真正凈土現前。 

圓覺(jué)經(jīng)的十二位菩薩 
 【與大菩薩摩訶薩十萬(wàn)人俱,其名曰文殊師利菩薩,普賢菩薩,普眼菩 
  薩,金剛藏菩薩,彌勒菩薩,清凈慧菩薩,威德自在菩薩,辨音菩薩, 
  凈諸業(yè)障菩薩,普覺(jué)菩薩,圓覺(jué)菩薩,賢善首菩薩等而為上首,與諸 
  眷屬皆入三昧,同住如來(lái)平等法會(huì )?!?nbsp;
 這部經(jīng)是大經(jīng),佛說(shuō)此經(jīng)時(shí),與十萬(wàn)個(gè)大菩薩在一起,此十萬(wàn)大菩薩不一一列舉,在此僅舉出十二位菩薩名號,“圓覺(jué)經(jīng)”是釋迦牟尼佛答復此十二位菩薩所提問(wèn)題的經(jīng)典,所以大陸上的圓覺(jué)寺,一進(jìn)門(mén)便供著(zhù)這十二位大菩薩。這些大菩薩與其眷屬小菩薩們都同樣進(jìn)入三昧,進(jìn)入神通大光明藏三昧中,同住如來(lái)平等法會(huì )。大小菩薩都一律平等,都無(wú)我相。無(wú)我才能平等,大家無(wú)我,同一法界。
 現在各位看看這十二位菩薩的排列有沒(méi)有道理?讀經(jīng)要用第三只眼--用腦筋想想看,此為思維修?!皥A覺(jué)經(jīng)”這十二位菩薩的排列,已經(jīng)告訴我們佛法大乘道的修法。第一位大智文殊師利菩薩代表智慧成就,悟了道智慧成就以后,就要起“行”。光想自己入修,不入世,不修菩薩行,那是不對的,所以古人罵禪宗容易流入小乘偏空之果,非菩薩道也,這罵得也不無(wú)道理。但是,達摩祖師的禪不同,有理入及行入,理入智慧成就以后,須入世修菩薩行。所以文殊師利菩薩以后,接著(zhù)便是大行大愿普賢菩薩。 
 但是入世可不容易,必須手眼通天,千手千眼,手是手段方便,眼是智慧方便,所謂“歸元性無(wú)二,方便有多門(mén)?!彼源蟪似兴_無(wú)論魔道、妖道、鬼道、外道、小乘道無(wú)所不通,法門(mén)無(wú)量誓愿學(xué),因此才能有很多的方便,才足以攝受折服各種不同的眾生。這就是普眼菩薩的道理。 
 有了普眼菩薩的境界以后,修持才能達到金剛藏菩薩顛撲不破的境界。金剛藏的意思一是不為外界所迷惑動(dòng)搖,再則是粉碎外界的邪魔歪道。 
 再以后是未來(lái)繼承佛位的彌勒菩薩,彌勒菩薩現在在欲界天的中心--兜率天為天主。兜率天與我們一樣聲色犬馬,五欲俱全,吃喝玩樂(lè )樣樣都來(lái),并不清凈。但是,其中有座內院,摒除一切聲色犬馬,彌勒菩薩在此說(shuō)法,“瑜伽師地論”便是彌勒菩薩在此內院說(shuō)的。印度的無(wú)著(zhù)菩薩夜晚入定上兜率天,聽(tīng)彌勒菩薩說(shuō)法,早晨出定,作記錄,如此寫(xiě)成一百卷之“瑜伽師地論”。彌勒菩薩下一生就要像釋迦牟尼佛一樣,剃光頭,以出世法表相,現出家相成佛。 
 要如何成佛呢?必須先得到清凈智慧,有了清凈智慧,才能威德自在。如文殊菩薩于釋迦牟尼佛上座即將說(shuō)法時(shí),引磬(QING1)一敲說(shuō):“說(shuō)法竟”。釋迦牟尼佛一句話(huà)未說(shuō),又進(jìn)去了。文殊菩薩此時(shí)說(shuō)了兩句話(huà):“我為法王,為法自在?!边@就是大威德大自在,然后就是辨音菩薩,辯才無(wú)礙,法音清凈。辯才無(wú)礙,必須深入經(jīng)藏,智慧如海,這是由多生累世說(shuō)法之功德而來(lái)。并且還要凈諸業(yè)障,我們的業(yè)障可并不那么容易消除,“楞嚴經(jīng)”說(shuō):“理則頓悟,乘悟并銷(xiāo),事非頓除,因次第盡?!睒I(yè)障不是一下子去得掉的,要慢慢一步一步地消。業(yè)障除凈以后,才能普覺(jué)圓覺(jué)等妙二覺(jué),等同于佛。成了佛之后如何?是否就不來(lái)了呢?不,還是“諸惡莫作,眾善奉行?!毕褓t善首菩薩所代表的意義。 
 “圓覺(jué)經(jīng)”的十二位菩薩各有不同的表相,代表著(zhù)十二種法門(mén)??炊诉@十二位菩薩的排列,才有資格來(lái)研究“圓覺(jué)經(jīng)”。 
 好,下面好戲要開(kāi)鑼了!
《南懷瑾《圓覺(jué)經(jīng)略說(shuō)》:緣起》由資料整理與編寫(xiě),轉摘請注明出處。
------分隔線(xiàn)----------------------------
欄目列表
推薦內容
 • 《佛法與婚姻》第六章 常見(jiàn)問(wèn)題答疑

  常見(jiàn)問(wèn)題答疑【基礎篇】、【家庭篇】、【修行篇】、【疑難篇】一、【基礎篇】1、佛教是禁欲主義嗎?2、婚姻的意義是什么?3、婚姻的本質(zhì)是什么?4、佛教是反對家庭制度的嗎?

 • 六字真言咒改運秘訣

  六字真言咒咒,亦稱(chēng)大明六字真言或六字大明咒,屬佛學(xué)的重要組成部分,為近代密宗派的主要修練內容,但訓念六明咒不是宗教形式,更不是信仰問(wèn)題,而是學(xué)術(shù)內容。佛學(xué)的原始意義并不是

 • 什么是愛(ài)欲心?為什么障道?

  《佛說(shuō)四十二章經(jīng)》中佛說(shuō):“人懷愛(ài)欲,不能見(jiàn)道,譬如澄水,致手攪之?!狈鸫蟠缺?,佛本來(lái)就是講一句話(huà),我們都應該明白的,又用譬喻來(lái)解釋?!叭藨褠?ài)欲”,愛(ài)這個(gè)東西、愛(ài)

 • 法遵尊者祥解十二因緣

  云何緣起法法說(shuō)?謂此有故彼有,此起故彼起,謂緣無(wú)明行,乃至純大苦聚集,是名緣起法法說(shuō)。云何義說(shuō)?謂緣無(wú)明行者,彼云何無(wú)明?若不知前際、不知后際、不知前后際,不知于

 • 宣化上人:真正誦持陀羅尼

  宣化上人:真正誦持陀羅尼身、口、意三業(yè)清凈,這才是真正一個(gè)誦持陀羅尼者?!蚬濅涀浴洞蟊耐恿_尼經(jīng)》淺釋你要是單單記得〈大悲咒〉,單單學(xué)過(guò)〈大悲咒〉,而不誦不持,這

 • 金剛經(jīng)中的名言40句

  1.云何應???云何降伏其心?2.若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相,即非菩薩。3.菩薩于法,應無(wú)所住行于布施,所謂不住色布施,不住聲香味觸法布施。4.應如是布施,不住于

 • 成住壞空四劫情況

  成劫 (梵vivarta-kalpa),為器世間(山河、大地、草木等)與眾生世間(一切有情眾生)成立之時(shí)期。即由有情之業(yè)增上力,于空間生起微細之風(fēng),次第生成風(fēng)輪、水輪、金輪,漸成山河

 • 佛經(jīng)對減劫三災的懸記

  (人類(lèi)還將要經(jīng)歷很漫長(cháng)的時(shí)期,當前一切末世論都是違背經(jīng)典的!學(xué)佛者們要首當唾棄?。┽屪鹪诖笮》鸬渲?,對宇宙的成住壞空的規律及情況,多有陳述。目前吾人所居的時(shí)間屬住